Celoštátna výstava psov
všetkých plemien - CAC

nationalE hundeausstellung alleR rasseN
Piatok / Freitag
  
6. 6. 2008
Senec, Slnečné jazerá – Sever

Možnosť získať 3x CAC v jednom víkende; 7. a 8. 6. 2008 je MVP a klubové výstavy psov v Nitre

Prihlášky posielajte na adresu:
Športový klub stavačov
Budovateľská 6
SK- 900 27  Bernolákovo
T: 00421 (0)2 45994709, 0905 353005
www.pointer-sportclub.sk   
e-mail: lacobalogh@zoznam.sk

  

Program / Programm

Prijímanie psov/Übername der Hunde
Posudzovanie/Richten
Junior Handling
Súťaže/Wettbewerbe

 

10,00
12,00
16,00
17,00

Uzávierka / Meldeschluß - I. 18.4.2008  -  II. 16.5.2008
Prihlášky musia prísť do termínu uzávierok! / Meldeformulare müssen bis Meldeschluß ankommen!

Triedy Klassen
šteniec 3-6 mesiacov Baby Klasse 3-6 Monate
dorastu 6-9 mesiacov Jngstenklasse 6-9 Monate
mladých 9-18 mesiacov Jügendklasse 9-18 Monate
stredná 15-24 mesiacov Mittelklasse 15-24 Monate
otvorená od 15 mesiacov Offene Klasse ab 15 Monate
pracovná od 15 mesiacov (k prihláške treba pripojiť pracovný certifikát) Gebrauchshundeklasse ab 15 Monate (Fotokopie der Urkunde mitsenden)
šampiónov od 15 mesiacov (k prihláške treba pripojiť potvrdenie o šampionáte) Championklasse ab 15 Monate (Fotokopie der Championat mitsenden)
čestná pre jedince s titulmi KV, národný víťaz, národný a medzinár. šamp. Ehrenklasse für Klubsieger, Bundessieger, Nat. und Internationaler Sieger
veteránov od 8 rokov veku Veteranenklasse ab den 8 Lebensjahr
TITULY A ČAKATEĽSTVÁ   TITEL UND ANWARTSCHAFTEN
CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých CAJC Anwartschaft auf den Slowakischen Jugendchampion kann vergeben werden an den Rüde und die Hündin bewertet mit V1
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov CAC Anwartschaft auf den Slowakischen Schönheitschampion kann vergeben werden an den Hund bewertet mit V1 in der Mittel-, Offener-, Gebrauchs- und Championklasse
CAC Reserve – môžu získať pes a suka ocenené známkou V2 v tr. strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC CAC Reserve – kann vergeben werden an den Hund bewertet mit V2 in der Mittel-, Offener-, Gebrauchs- und Championklasse, falls in der Klasse CAC vergeben wurde
Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC a CAJC Rassebester (BOB) – in diesem Wettbewerb treten die Rüden und Hündinnen an, die CAC und CAJC erhalten haben
Víťaz skupiny (BOG) – do súťaže postupujú víťazi plemena v jednotlivých skupinách FCI Sieger der Gruppe (BOG) – Rassenbester treten zu diesem Wettbewerb in einzelnen FCI Gruppen an
Víťaz výstavy (BIS) – do súťaže postupujú víťazi skupín FCI Sieger der Ausstellung (BIS) – Sieger der Gruppe (BOG) treten zu diesem Wettbewerb an
SÚŤAŽE   WETTBEWERBE
Najkrajší pár psov pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa Das Schönste Hundepaar - für ein Hundepaar derselben Rasse des gleichen Eigentümers
Chovateľská skupina - len pre chovateľov – pre najmenej tri jedince z jednej chov. stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení, prihlásiť sa možno v deň výstavy do 15. hodiny Zuchtgruppenbewerb nur für Züchter – für mindestens 3 Hunde derselben Rasse und Varietät, aus einem Zwinger, die mindestens aus zwei Verbindungen abstammen. Melden kann man am Tag der Ausstellung nach 15. Uhr.
Junior Handling - pre mladých vystavovateľov v dvoch vekových kategóriách Junior Handligh - für junge Aussteller in 2 Kategorien

Výstavné poplatky

 I.
uzávierka

II.
uzávierka

Na výstave   Meldegebühren I.
Meldeschlu
ß
II.
Meldeschlu
ß
za prvého psa 500 Sk/Kč 600 Sk/Kč 700 Sk/Kč   der erste Hund 30 EUR 40 EUR
za ďalšieho 450 Sk/Kč 550 Sk/Kč 600 Sk/Kč   weitere Hunde 25 EUR 35 EUR
tr.šteniec, dorastu čestná a veteránov 300 Sk/Kč 400 Sk/Kč 400 Sk/Kč   Baby, Jüngste, Ehren- u. Veteranenklasse 20 EUR

25 EUR

súťaže 200 Sk/Kč 200 Sk/Kč 200 Sk/Kč   Wettbewerbe 15 EUR 15 EUR
               
Platba v deň výstavy len v odôvodnených prípadoch a to len zahraniční vystavovatelia. Erstattung am Tage der Ausstellung: II. Meldeschluß +5 EUR pro Hund.
Vystavovatelia z ČR platia výstavné poplatky výhradne v Kč (na Iban code -  je uvedený v nemeckej verzii).Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred! Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava
č. ú. 2669520509/1100
K-symb 0308, V-symbol (060608)

Každý majiteľ, resp. vystavovateľ pri akejkoľvek forme úhrady výstavných poplatkov musí uviesť na doklad o poukázaní peňazí vlastné meno a adresu, aby bolo možné správne identifikovať platbu. Vystavovatelia, ktorých výstavné poplatky nebudú na účte usporiadateľa do konania výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, budú považované za neuhradené. V takom prípade bude musieť vystavovateľ uhradiť výstavné poplatky na výstave s možnosťou ich vrátenia po výstave. Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa úplne zhodné na všetkých prihláškach.

Die Zahlung aus dem Ausland:
Tatrabanka a.s., Bratislava, Hodžovo nám. 3
IBAN CODE: SK55 1100 0000 0026 6952 0509
SWIFT CODE: TATR SK BX    V-Symbol:
06062008.
Bankgebühren gehen zur Last des Ausstellers. Kopie des Zahlungbestätigen.legen Sie dem Meldeschein bei!

Jeder Aussteller muss die Meldegebühr unter seinem eigenem Namen durchführen. Banküberweisungen müssen durch den Namen des Ausstellers identifizierbar sein. Meldegebühr erstattungen die bis zum Tage der Ausstellung nicht dem Ausstellungsbankkonto gutgeschrieben sind, oder nicht identifizierbar sind, gelten als nicht erstattet. Gebührnachlass für den 2. und jeden weiteren Hund kann akzeptiert werden, nur wen der Name des Besitzers auf allen Meldescheinen 100 % der gleiche ist.
Veterinárne podmienky Veterinärvorschriften
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných regiónov a štátov musia mať Pet Passport. Bei der Übernahme des Hundes muss der Aussteller einen gültigen PET PASSPORT vorweisen, in dem bestätigt wird, daß der Hund gegen Tollwut, Staupe, Hepatitis und Parvovirose in der Zeitraum von 21 Tagen bis zu einem Jahr vor dem Reiseantritt geimpft wurde. 
Všeobecné ustanovenia Allgemeine Bedingungen

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 10 dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vznik­nutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Vystavovateľom nár. plemien, ak sa zúčastnia na záverečných súťažiach, sa po výstave vráti výstavný poplatok.

Die Ausstellung ist nach dem Ausstellungsreglement der FCI und SKJ veranstaltet.
Die Ausstellung ist jenen Rüden und Hündinnen zugänglich, die in den Anerkannten Zuchtbüchern der FCI eingetragen sind und die am Tage der Ausstellung das Mindestalter von 6 Monaten erreicht haben. Die Annahme der Anmeldung wird 10 Tage vor der Ausstellung bestätigt.
Ausstellungsleitung behelt sich das Recht vor ohne Grund die Meldung nicht zu akzeptieren
.

V areáli výstaviska je zakázaný predaj šteniec! Verkauf von Welpen im Ausstellungsgelände ist streng verboten! 
Inzeráty:  
podnikatelia za stranu v katalógu (A5)  1000 Sk
  chovatelia 500 Sk, menšie formáty úmerne menej

Generálny sponzor:
Třinecké železárny

Obrázek

Hlavný sponzor: 
Firma
provimi pet food, s. r.o. – výrobca krmiva DOGEX, NOVODOG